Stowarzyszenie Masz tę Moc

Ideą Stowarzyszenia Masz tę Moc jest patronat nad Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 w Kłaninie. Członkami stowarzyszenia są pracownicy obu placówek, którzy chcą wyjść poza ustawowe ramy działania instytucjonalnej pieczy zastępczej. Naszym celem jest rozwój młodzieży na różnych płaszczyznach. Stowarzyszenie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i zawodowemu podopiecznych, pomaga w usamodzielnieniu się wychowanków po osiągnięciu pełnoletniości.

Członkowie stowarzyszenia:

1. Maria Ulan - przewodnicząca
2. Tomasz Nowak
3. Emilia Drzeżdżon
4. Monika Cinkel
5. Ewa Weiss-Miller
6. Magdalena Drafz

Dane stowarzyszenia:

NIP: 5871741038
REGON: 525533595
Rachunek bankowy: 08 8348 0003 2103 0000 0666 0001
Bank Spółdzielczy w Pucku
Właściciel rachunku bankowego: Stowarzyszenie Masz tę Moc -
przedstawiciel Maria Ulan

Kontakt:

e-mail stowarzyszenia: stowarzyszenie.masztemoc@wp.pl